KVKK GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

HAYAT KART BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

I)Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HAYAT KART BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş (kısaca ŞİRKET olarak bahsedilecektir.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir:
Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye ilişkin yükümlülükleri kapsamında;
-Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,
-Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilmesi,
-İşe giriş muayenesinin yapılması,
-İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi,
-Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması.


III)İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Aydınlatma Metni'nin (II.) maddesinde belirtilen amaçlarla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve Hayat Kart Bilişim Teknolojileri A.Ş Çalışanları Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

IV)Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplerle dayanarak işbu metinde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.

V)Şirketimiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Şirketimiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni'ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.
Kimlik Verisi
Adı, Soyadı, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (adı, soyadı, T.C. Kimlik no, cüzdan seri no, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, kayıtlı olduğu il-ilçe-mahalle-köy, cilt no- aile sıra no- sıra no verildiği yer, veriliş sebebi, kayıt no, veriliş tarihi, kızlık soyadı), Cinsiyet, İmza Beyannamesi

İletişim Verisi
E-posta, Cep Telefonu, İş Telefonu, İşyeri Adresi, Posta Adresi, Posta Kodu, Linkedin Adresi,

Finansal Veri
Banka hesap bilgileri, Findeks Kredi Notu

Özel Nitelikli Veri
Nüfus cüzdanı fotokopisi veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi)

Çalısma/Eğitim Verisi
Çalıştığı Şirket, Pozisyon, Üniversite, Fakülte-Bölüm Bilgisi, Ünvanı, İş Tecrübeleri

Görsel ve İşitsel Veri
Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kaydı

Dernek-Sendika-Adli Bilgiler
Hayat Kart bünyesinde çalışan tüm personellerden her yıl yenilemek olmak koşuluyla sabıka kaydı bilgisi alınmaktadır. Sabıka kaydında bulunan veriler(T.C. Kimlik No, İsim Soyisim, Anne-Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Nüfusa Kayıt Olduğu Yer)
Sağlık Verileri
Hayat sigortası, özel sağlık sigortası ve ferdi kaza gibi sigorta operasyonlarının yürütülmesi amacıyla sağlık verilerinizin işlenmesi,Tespit edilen sağlık durumunuza göre, sizlere uygun pozisyonların sağlanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
Diğer
Ziyaretçi kayıt esnasında alınan kişisel veriler(İsim Soyisim, Şirket Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Pasaport No, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Belge No).

VI)Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir. HAYAT KART BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle şirkete iletmeniz durumunda şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve veri sorumlusunun yazılı cevap vermesi halinde on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Kanun'un 11.maddesi çerçevesinde veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahiptir.

Aşağıda imzası bulunan veya elektronik olarak metni onaylayan ben, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında yer alan verilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın özgür irademle metnin (V.) bölümünde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.